Prima Pagina
Cine suntem
Scop
CRESC turism
EducArtS
Voluntariat
Vatra Valaha
Clasificare verde
Amfiteatru verde
Obiective
Donez!
Cursuri
 
 

Declaratia de credinta a TURISMVERDE:

"-Credem in potentialul oricarei persoane (prestator sau beneficiar al unui serviciu turistic) si in vointa acesteia, pentru a adopta de buna voie o atitudine protectoare fata de mediul natural!"

Actiuni comune
 

DECLARAÞIE COMUNÃ

cu privire la poziþiile publice recente ale unor

demnitari ºi autoritãþi faþã de proiectul minier Roºia Montanã

adoptatã  în 19.01.2010 de 70 de ONG de mediu  
 
 

Subscrisele ONG-uri de mediu,  
 

preocupate de efectele negative certe sau potenþiale pe care proiectul minier Roºia Montanã le va avea asupra mediului natural în caz cã ar fi pus în practicã, ºi care au fost în mod repetat amintite de noi, dar ºi de alte multe instituþii ºi organizaþii [1], 
 

subliniind cã procedura de evaluare a impactului asupra mediului cu privire la proiectul minier Roºia Montanã este suspendatã de drept [2] din cauza suspendãrii pe cale judecãtoreascã a efectelor mai multor acte administrative [3] deþinute de compania Roºia Montana Gold Corporation, ºi care sunt indispensabile pentru derularea procedurilor de autorizare ale proiectului minier respectiv, 
 

amintind cã legislaþia în vigoare stabileºte foarte clar procedurile ºi autoritãþile ce au atribuþii în procesul decizional privind acest proiect ºi cã acestea nu pot fi ocolite sau surclasate de decizii politice sau de voinþa altor autoritãþi ºi structuri,  
 

luând act cu îngrijorare de recentele declaraþii ale mai multor persoane cu importante funcþii politice ºi de demnitate publicã, precum ºi de abordarea subiectului în Programul de Guvernare recent încuviinþat de Parlament,  
 

DECLARÃM:  
 

1.  Cu privire la recentele declaraþii publice ale Ministrului Economiei, Comerþului ºi Mediului de Afaceri, Adriean Videanu, prin care exprimã opinii net favorabile proiectului minier Roºia Montanã [4]:  
 

1.1 Considerãm aceste declaraþii ca fiind inacceptabile, în condiþiile în care proiectul este foarte controversat ºi contestat din multiple puncte de vedere ºi a cãrui evaluare din punct de vedere al mediului, conform legii, nu s-a realizat.  
 

1.2 Apreciem cã asemenea declaraþii sunt presiuni inadmisibile asupra autoritãþilor abilitate sã ia o decizie privind aprobarea/respingerea proiectului, având în vedere statutul politic ºi administrativ al autorului lor.  
 

1.3 Calificãm aceste declaraþii ºi ca o antepronunþare nepermisã de procedura în vigoare cu privire la o decizie în luarea cãreia respectivul ministru ar urma sã fie implicat în viitor, ca membru al Guvernului României, având în vedere cã emiterea sau respingerea acordului de mediu pentru astfel de proiecte se promoveazã prin hotãrâre de guvern.  
 

1.4 Solicitãm prin urmare domnului ministru Adriean Videanu sã îºi retragã respectivele declaraþii ºi apelãm la Domnia Sa sã se abþinã pe viitor de la orice noi declaraþii publice favorabile proiectului cât timp ocupã aceastã funcþie de demnitate publicã ºi autoritãþile abilitate nu au adoptat decizii cu caracter definitiv ºi forþã juridicã în privinþa acceptabilitãþii legale a acestui proiect.  
 

2. Cu privire la prevederea expresã în Programul de Guvernare (aprobat prin Hotãrârea Parlamentului nr. 39 / 2009) a "reevaluãrii" proiectului Roºia Montanã [5]:  
 

2.1 Considerãm cã este de principiu inacceptabilã abordarea într-un asemenea document politic oficial, de stat, a chestiunii unei anumite investiþii preponderent (peste 80%) private, care nu este de utilitate publicã.  
 

2.2 Apreciem ca greºitã ºi dezinformatoare formularea "reevaluarea proiectului", în condiþiile în care o EVALUARE oficialã deocamdata încã NU A AVUT LOC , ci doar s-a demarat (fãrã a se finaliza) procedura legalã în acest sens. 
 

2.3 Solicitãm Guvernului sã facã precizãrile oficiale necesare pentru clarificarea echivocei formulãri amintite (care în lumina declaraþiilor anterioare pare favorabilã autorizãrii demarãrii proiectului). 
 

3. Cu privire la recentele declaraþii în presã ale Ministrului Mediului ºi Pãdurilor, Laszlo Borbely, potrivit cãrora va aproba proiectul minier Roºia Montanã dacã va fi perfect convins cã "nu va provoca poluãri" [6]:  
 

3.1 Consideram cã o asemenea abordare, deºi la prima vedere pare rezonabilã ºi binevenitã, este în realitate inacceptabilã, pentru cã sugereazã cã voinþa ºi opinia personalã a ministrului ar fi factorul determinant în luarea deciziei privind emiterea sau nu a acordului de mediu pentru respectivul proiect minier, când în realitate, conform legislaþiei în vigoare, evaluarea de mediu se face de cãtre un colectiv de specialiºti pe baze ºtiinþifice obiective, iar decizia se adoptã nu prin Ordin al ministrului, ci prin Hotãrâre a Guvernului.  
 

3.2 Atragem atentia cã o asemenea declaraþie are ºi nuanþe de antepronunþare într-o chestiune care abia se cerceteazã ºi cu privire la care o decizie oficialã urmeazã sã se ia pe viitor cu participarea ministrului mediului ºi padurilor ca membru al Guvernului. 
 

3.3 Opinãm cã este nefericitã si în mod indirect nepermis favorabilã respectivului proiect minier afirmaþia cã ar fi acceptabil dacã ar exista siguranþã cã "nu va provoca poluãri", deoarece în acest fel se sugereazã cã poluarea diverºilor factori de mediu ( aer, apa, sol...) ar fi singura problemã / risc de mediu legat de acest proiect. În realitate, sunt multe alte probleme majore, cum ar fi modificarea masivã ºi ireversibilã a peisajului (într-un final, chiar dacã s-ar folosi de cea mai modernã tehnologie în ceea ce priveºte excavarea ºi procesarea minereului, acest proiect ar duce la dispariþia fizicã a 4 munþi ºi douã vãi naturale, a sute de case, biserici, elemente de patrimoniu naþional), sau modificãrile certe sau potenþiale în domeniul biodiversitãþii sau a dinamicii apelor subterane ºi de suprafaþã (care nu sunt nici ele cuprinse în noþiunea de "poluare").  
 

4. Cu privire la recentele declaratþi publice ale Preºedintelui României, Traian Bãsescu, cu privire la discutarea ºi luarea unei decizii în CSAT pe tema acestui proiect minier [7]:  
 

4.1 Considerãm cã nu intrã în atribuþiile CSAT [8] evaluarea acceptabilitãþii ºi oportunitãþii unui proiect minier, cu atât mai mult cu cât este vorba de unul privat, neputându-se argumenta credibil cã ar fi o problemã de apãrare sau securitate naþionalã.  
 

4.2 Calificãm ca inacceptabilã sugestia cã CSAT va lua o decizie pro sau contra proiectului, în conditþile în care atribuþia în cauzã revine Guvernului pe baza evaluãrilor fãcute de autoritãþile de mediu competente, cãrora CSAT pare sã doreascã în acest fel sã li se substituie în mod ilegal sau sã le influenþeze implicit.  
 

4.3 Atragem atenþia cã în declaraþiile fãcute se vorbeºte de o "expertizã" de naturã neprecizata, care lasã sã se înþeleagã cã ar fi altceva decât raportul la studiul de evaluare a impactului de mediu ºi celelalte documente prevãzute de legislaþia de mediu în vigoare, ce trebuie sã stea la baza unei decizii ºi care nu pot fi substituite de alte documente, decât de eventuale contraexpertize dispuse de justiþie în cadrul unei eventuale contestãri a lor în instanþã. 
 

4.4 Ne exprimãm temerea cã implicarea CSAT în loc sã mãreascã transparenþa (ºi aºa deocamdatã inacceptabil de redusã) cu privire la proiectul minier Roºia Montanã, dimpotrivã riscã (sau chiar urmãreºte voit) sã opacizeze ºi mai mult situaþia prin natura ºi regimul documentelor, discuþiilor ºi deciziilor de resortul CSAT (care sunt de regulã confidenþiale în virtutea obiectului lor - apãrarea ºi securitatea naþionalã, care în acest caz însã nu sunt de fapt implicate).  
 

4.5 Apreciem cã asemenea declaraþii sunt menite sã dea proiectului o nemeritatã ºi suspectã aura de mister ºi secret (cum s-a întâmplat ºi în cazul Autostrãzii Transilvania, abuziv calificatã ca obiectiv de importanþã pentru securitatea naþionalã ºi deci supusã secretizãrii documentelor aferente) ºi nu contribuie în niciun fel la o dezbatere realã, amplã ºi transparentã, la nivelul societãþii civile ºi cetãþenilor, în faþa cãrora autoritãþile publice ºi miniºtrii sunt de fapt responsabili.  
 

5. Cu privire la recentele informaþii devenite publice ºi nedezminþite de oficialitãþi privind posibilitatea acordãrii unor garanþii de stat de 1 miliard de USD pentru proiectul minier Roºia Montanã [9]:  
 

5.1 Considerãm ca fiind un proiect privat în proporþie de peste 80% ºi care nu este de utilitate publicã, este principial inacceptabil sã i se acorde o enormã garanþie de stat, nu doar pentru cã este o discriminare nepermisã faþã de alte proiecte de certã utilitate publicã sau care nu ridicã asemenea semne de întrebare din punct de vedere ecologic ºi nu numai, ci mai ales pentru cã, având în vedere riscurile de mediu ale proiectului, legislaþia cere ca, dimpotrivã, investitorul sã fie cel care sã depunã garanþii importante cãtre stat, ºi nu exact invers, ca statul sã fie garantul! 
 

5.2 Considerãm cã ideea de acordare a unor masive garanþii de stat dovedeºte fezabilitatea îndoielnicã ºi efemeritatea promisiunilor de profituri de miliarde de USD pentru statul ºi societatea româneascã, pentru cã dacã cele pretinse de publicitatea agresivã a Roºia Montanã Gold Corporation ar fi reale ( ºi având în vedere ºi evoluþia cotaþiei aurului pe piaþa internaþionalã), ar fi uºor de gãsit investitori ºi nu ar fi nevoie de garanþii de stat. 
 

6. Cu privire la recenta întâlnire a Ministrului Mediului ºi Pãdurilor, Laszlo Borbely, cu reprezentanþii firmei Roºia Montanã Gold Corporation ºi declaraþiile fãcute cu aceastã ocazie, privind constituirea unei comisii speciale pentru respectivul proiect minier, urmate de precizãri cu privire la atribuþiile comisiei [10] : 
 

6.1 Considerãm cã este neavenitã respectiva întâlnire, în condiþiile în care procesul de evaluare a impactului de mediu pentru acel proiect este suspendat de drept ºi sunt litigii pe rolul instanþelor, fapt ce ar trebui sã lase fãrã obiect asemenea întâlniri având în vedere cã nu sunt chestiuni de oportunitate ºi nici lucruri de negociat, ci doar proceduri legale de respectat, în care ministrul personal nu are vreun rol sau atribuþie ºi nici nu sunt prevãzute sau acceptabile ca mijloace procedurale asemenea "întâlniri". 
 

6.2 Atragem atenþia cã, dacã scopul întâlnirii era doar unul de simplu schimb de informaþii ºi opinii, fãrã intenþia de influenþare a procedurilor legale în curs, ar fi trebuit sã fie invitate sã participe ºi structurile care se opun respectivului proiect, sau în cel mai rãu caz acestea trebuiau imediat invitate la o întâlnire separatã, ºi abia apoi adoptate de cãtre minister poziþii publice sau luate eventuale decizii (cum este cea privitoare la constituirea unei comisii speciale). 
 

6.3 Dezaprobãm ideea de constituire la nivelul Ministerului Mediului ºi Pãdurilor a unei comisii speciale dedicate exclusiv proiectului minier Roºia Montana, pentru cã ar fi nejustificatã ºi periculoasã, în condiþiile în care existã ºi funcþioneazã structurile legal abilitate a se pronunþa conform legislaþiei în vigoare referitoare la evaluarea impactului asupra mediului, iar o nouã structurã nu ar putea însemna decât a dublare inutilã, o încercare de influenþare nelegitimã sau chiar o uzurpare nepermisã a atribuþiilor acestora. 
 

6.4 Condamnãm recenta precizare a ministrului referitoare la faptul cã acea comisie va întocmi o "notã privind certificatul de urbanism" în condiþiile în care valabilitatea actului în cauzã, ºi a altora similare, a fost contestatã în instanþã ºi este în curs de a se stabili în justiþie, situaþie în care ºi autoritãþile administrative au datoria sã se abþinã de la noi evaluãri sau dezbateri ºi sã astepte ca instanþele sã se pronunþe în mod irevocabil.  
 
 

NOTE:  
 

[1] O serie de documente în acest sens sunt grupate pe site-ul:

http://www.rosiamontana.ro   în secþiunea "argumente" 
 

[2] A se vedea în acest sens:

http://www.mmediu.ro/departament_mediu/rosia_montana/certificat_urbanism.htm  
 

[3] Certificatul de urbanism 68/2004 a fost suspendat de Tribunalul Alba pe data de 15 iunie 2005. Certificatul de urbanism nr. 78/2006 a fost suspendat de Tribunalul Cluj pe data de 20 iulie 2007 ºi anulat de aceeaºi instanþã la 11 noiembrie 2007. In data de 19 martie 2009 Curtea de Apel Timiºoara a decis cã Certificatul de Urbanism nr. 105/2007 este suspendat de drept.  
 

[4] A se vedea de exemplu:

http://www.mediafax.ro/economic/videanu-vrea-sa-includa-proiectul-rosia-montana-in-programul-de-guvernare-5189654/

http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/880275/Aurul-din-Rosia-Montana--i-a-luat-ochii-lui-Videanu/

http://www.ziua.ro/news.php?data=2009-12-18&id=47624

http://www.zf.ro/zf-24/prima-grija-a-ministrului-economiei-videanu-includerea-exploatarii-de-la-rosia-montana-in-programul-de-guvernare-update-in-aceeasi-zi-gabriel-resources-a-mai-ridicat-50-mil-euro-de-pe-bursa-5189879/

http://www.adevarul.ro/financiar/Videanu_include_proiectul_Rosia_Montana_pe_lista_prioritatilor_noului_guvern_0_173383252.html

http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-6742272-adriean-videanu-proiectul-rosia-montana-inclus-programul-guvernare.htm

http://www.romanialibera.ro/actualitate/a172922-videanu-vrea-sa-includa-proiectul-rosia-montana-in-programul-de-guvernare.html

http://www.cotidianul.ro/adriean_videanu_a_pus_ochii_pe_aurul_de_la_rosia_montana-105741.html 
 

[5] A se vedea:

http://www.gov.ro/capitolul-17-energie-si-resurse-minerale__l1a2074.html 
 

[6] A se vedea de exemplu:

http://www.ziua.ro/news.php?data=2010-01-06&id=48414

http://www.ecomagazin.ro/borbely-spune-ca-proiectul-rosia-montana-nu-va-misca-un-pas-inainte-fara-noi-asigurari/

http://www.money.ro/politica-administratie/borbely-nu-aprob-rosia-montana-decat-daca-sunt-convins-ca-nu-va-polua.html 
 

[7] A se vedea de exemplu:

http://www.mediafax.ro/economic/basescu-subiectul-rosia-montana-va-fi-discutat-in-csat-cu-expertiza-pe-masa-5229871

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-6771006-traian-basescu-expertiza-proiectului-rosia-montana-masa-csat.htm

http://www.ziare.com/actual/eveniment/12-31-2009/csat-va-decide-soarta-proiectului-rosia-montana-fara-udmr-984098 
 

[8] A se vedea LEGEA nr. 415 / 2002 privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii, cu modificãrile ulterioare, precum ºi site-ul de Internet al CSAT: http://csat.presidency.ro/ 
 

[9] A se vedea de exemplu:

http://www.antena1.ro/index.php?page=news&subcat=9&id=84287&currentPage=1

http://stiride10.ro/rosia-montana-comparabila-cu-programul-prima-casa-privind-garantiile-de-la-stat/9730

http://www.green-report.ro/stiri/pgarantii-de-stat-pentru-rosia-montanap

http://www.pesurse.ro/2010/1/6/videanu-plnuiete-garanii-de-stat-fr-numr-pentru-ro.html 
 

[10] A se vedea de exemplu:

http://www.hotnews.ro/stiri-mediu-6810966-comisie-speciala-ministerul-mediului-pentru-proiectul-rosia-montana.htm

http://www.capital.ro/articol/comisie-speciala-la-ministerul-mediului-pentru-proiectul-rosia-montana-130444.html

http://www.green-report.ro/stiri/pinvestitorii-de-la-rosia-montana-au-inceput-discutiile-pentru-demararea-proiectuluip

http://www.ecomagazin.ro/comisie-speciala-la-ministerul-mediului-pentru-proiectul-rosia-montana/

http://www.gardianul.ro/O-noua-comisie-pentru-proiectul-Rosia-Montana-s152265.html

http://www.ziare.com/actual/eveniment/01-13-2010/comisie-speciala-la-ministerul-mediului-pentru-rosia-montana-987196

http://www.financiarul.ro/2010/01/13/comisie-speciala-pentru-monitorizarea-proiectului-minier-de-la-rosia-montana/

http://fm.realitatea.net/l--borbely--ministrul-mediului--ce-legatura-are-politicul-cu-proiectul-rosia-montana_3146.html 

Data: 19.01.2010 
 

SEMNEAZÃ

urmãtoarele 70 de ONG de mediu (dispuse în ordine alfabeticã a denumirii):  
 

 1.  
Asociaþia ACÞIUNEA CIVICàDIRECTà

Ceahlãu, jud.Neamþ     0729-036299     acid_ok2003@yahoo.com

prin Cristian Grecu - preºedinte

 1.  
Asociaþia ACTIVE WATCH-Agenþia de Monitorizare a Presei

Bucureºti, Cl.Plevnei nr.98     021-3134047     paul@mma.ro

prin Paul Chioveanu - coordonator departament

 1.  
Asociaþia AGENT GREEN

Bucureºti, str Serg. C-tin Boghiu nr.11     0744-351977     gabriel.paun@agentgreen.ro

prin Gabriel Pãun - preºedinte

 1.  
Asociaþia ALMA-RO

Bucureºti, str. Armand Cãlinescu nr. 7 / 20     021-3143960     office@alma-ro.ngo.ro

prin Elisabeta Teodorescu - director executiv

 1.  
Asociaþia ALTITUDINE

Arad, str.Gladiator nr.10 A     0357-435594     altitudine@gmail.com

prin Alin Ciprian Ciulã - responsabil comunicare

 1.  
Asociaþia AMOEBA ECO CENTER

Gheorgheni, bd.Lacu Roºu nr.17     0745-778070     ildiko.bajko@yahoo.com

prin Ildiko Bajko - preºedinte

 1.  
Asociaþia ARIN

Brãila, al.Cinematografului nr.2 / 27     0740-026091     asociatia.arin@gmail.com

prin Codruþa Nedelcu - director executiv

 1.  
Asociaþia Aurarilor ALBURNUS MAIOR

Roºia Montanã, str.Berk nr.361     0740-342104     alburnusmaior@ngo.ro

prin Eugen David-preºedinte

 1.  
Asociaþia BIOSILVA

ªendriceni, jud.Botoºani     0740-89417     asociatiabiosilva@gmail.com

prin Florin Gradinariu - preºedinte

 1.  
Asociaþia BRAªOVUL VERDE

Braºov     0724-305534     contact@brasovulverde.ro

prin Laura Istrate  -

 1.  
Asociaþia CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ

Galaþi, str.Basarabiei nr.2     0236-499957     eco@cceg.ro

prin Petruþa Moisi - preºedinte

 1.  
Asociaþia CENTRUL DE EXCELENÞÃ PENTRU DEZVOLTARE DURABILÃ

Bucureºti, str.Popa Tatu nr.20     0758-832320     ionut.georgescu@cedd.ro

prin Ionuþ Georgescu - preºedinte

 1.  
Asociaþia CENTRUL DE INFORMARE ASUPRA ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC

Cluj-Napoca, str.David Francisc nr.10/5     0264-599204     ramona@infomg.ro

prin Ramona Duminicioiu - preºedinte

 1.  
Asoc.CENTRUL INDEPENDENT PT. DEZVOLTAREA RESURSELOR DE MEDIU

Cluj-Napoca, str.David Francisc nr.10 / 5     0741-588270     office@ centruldemediu.ro

prin Stefania Simion - director executiv

 1.  
Asociaþia CENTRUL PT. ARII PROTEJATE SI DEZVOLTARE DURABILA BIHOR

Oradea, p-þa 1 Decembrie 1918 nr.4-6, cam.8     0745-602301     contact@capdd-bihor.org

prin Paul Iacobaº - preºedinte

 1.  
Asociaþia CIVITAS NOSTRA

Târgu-Mureº, str. Cutezanþei nr.43 / 3     0747-166432     civitas.nostra@gmail.com

prin Istvan Varga - preºedinte

 1.  
Asociaþia CLUBUL ALPIN ROMÂN Secþia Deva

Bãiþa nr.214 jud.Hunedoara     alexandru_crnl@yahoo.com

prin Alexandru Cornel - preºedinte

 1.  
Asociaþia Clubul de Ecologie si Turism Montan ALBAMONT

Alba Iulia, str.Mitorpolit A.ªaguna nr 2     0258-813947     cetmalbamont@yahoo.com

prin Vasile Moisa - preºedinte

 1.  
Asociaþia Clubul de Turism ºi Ecologie TRANSMONT

Fãgãraº, str.Republicii nr.6 jud.Braºov     0723-177903     trans_mont@yahoo.com

prin Nicolae Mercurean - preºedinte

 1.  
Asociaþia Clubul Ecologic TRANSILVANIA

Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr.3 / 6     0264-431626     cetcluj@internet.ro

prin Gabriel Pãrãuan - preºedinte

 1.  
Asociaþia Clubul Ecologic UNESCO PRO NATURA

Bucureºti, Calea Plevnei 61 cam.20     021-3112644     pronatura@ccs.ro

prin Emil Burduºel - preºedinte

 1.  
Asociaþia Clubul Ornithologic SCATIII

Anieº, com.Maieru jud. Bistriþa-Nãsãud        yveshoza@yahoo.com

prin Ilie Hoza - coordonator

 1.  
Asociaþia CLUBUL SPORTURILOR MONTANE

Hunedoara, str.Sarmisegetuza nr.36     0766-691956     sopincean_m@yahoo.com

prin Mihaela Sopincean - preºedinte

 1.  
Asociaþia CSILLAGORZO

Fotoº Nr.15 jud.Covasna     0788-014906     inczenter@yahoo.com

prin Reka Incze - membru fondator

 1.  
Asociaþia de Turism ºi Ecologie CÃLÞUN-Club UNESCO

Curtea de Argeº, str.Negru Vodã nr.131     0723-597705     niculazar_ro@yahoo.com

prin Nicolae Lazãr - preºedinte

 1.  
Asociaþia de Turism ºi Ecologie TRASCÃU CORP

Zlatna, str. Petru Dobra nr.8, jud. Alba     0745-306805     trascaucorp@hotmail.com

prin Adrian Puiuleþ -  preºedinte

 1.  
Asociaþia ECO ASSIST

Bucureºti, str. Gaetano Donizetti nr.15     0721-623524     Liana@EcoAssist.org

prin Liana Buzea - preºedinte

 1.  
Asociaþia ECO RURALIS

Cluj-Napoca, str. David Francisc nr 10 / 5     0264-599204     ecoruralis@gmail.com

prin Luiza Boldizsar - preºedinte

 1.  
Asociaþia ECO-BREITE

Sighiºoara, str.Gh. Lazãr nr. 10     0744-188990     sadjoy@mushrooms-discover.ro

prin Alexandru Goþa - preºedinte

 1.  
Asociaþia Ecologicã  TURISMVERDE

Bucureºti, str.Gârlei nr 81, corp B, cam1     021-4906129     turismverde@gmail.com

prin Constantin ªerban - director

 1.  
Asociaþia ECOLOGIE-SPORT-TURISM

Bucureºti, ºos.Grozãveºti nr. 84     0722-611545     doru@aest.ro

prin Doru Traºcã - preºedinte

 1.  
Asociaþia Ecologistã FLOAREA DE COLÞ

Cluj-Napoca, str. Scorþarilor nr.15 / 10     0722-436016     aefc@ngo.ro

prin Sandor Korosfoy - preºedinte

 1.  
Asociaþia ECOURI VERZI

Cluj-Napoca, str.Ciucaº  nr.7 / 78     0745-397655     office@ecouriverzi.ro

prin Horaþiu Popa - preºedinte

 1.  
Asociaþia Educaþional-Ecologicã  ECOTRANSILVANIA

Sighiºoara, str.               0720-856845     asobeka@yahoo.com

prin Tibor Hartel - vicepreºedinte

 1.  
Asociaþia FOCUS ECO CENTER

Târgu Mureº, str Crinului nr.22     0265-262170, 0744-774897     info@focuseco.ro

prin Zoltan Hajdu - coordonator general

 1.  
Asociaþia GREEN PROJECT

Cluj-Napoca, al.Borsec nr.5 / 35          office.agp@gmail.com

prin Levente Nagy - membru

 1.  
Asociaþia GREENITIATIVE

Bucureºti, bd.Basarabia nr.86 / 15     0744-485972     feliciaip@greenitiative.ro

prin Felicia Ienculescu-Popovici - director

 1.  
Asociaþia Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabilã AGORA

Odorheiul Secuiesc, str.Independenþei nr.28 / 8     0374-014511     office@green-agora.ro

prin Peter Pal - preºedinte

 1.  
Asociaþia Grupul MILVUS  
Târgu-Mureº, str. Crinului nr. 22     0265-264726     office@milvus.ro

prin Tamas Papp - preºedinte

 1.  
Asociaþia IUBIM NATURA

Bacãu, str.Costache Negri bl.5 / 1      0746-385854     asociatia@iubimnatura.org

prin Florin Suciu - preºedinte

 1.  
Asociaþia MAI MULT VERDE

Bucureºti, str. Domniþa Anastasia nr.15 / 17     031-8241020     ciatia@maimultverde.ro

prin Doru Mitrana - director executiv

 1.  
Asociaþia Organizaþia GeoEcologicã ACCENT

Braºov, str.Warthe nr 11 A     0723-357650     info@ogaccent.ro

prin Attila Geza Pilbath - preºedinte

 1.  
Asociaþia Organizaþia Naþionalã CERCETAªII ROMÂNIEI - Centrul local Sibiu

Sibiu     0757-891829     contact@scouts.ro

prin Radu ªerban - preºedinte

 1.  
Asociaþia Organizaþia Neguvernamentalã pentru Protecþia Mediului ECO-CIVICA

Bucureºti, bd.Ferdinand nr.141A / 25     0727-098853     office@eco-civica.ro

prin Niculae Rãdulescu-Dobrogea - preºedinte

 1.  
Asociaþia Organizaþia STUDENÞILOR PENTRU NATURÃ

Cluj-Napoca, str.Gh.Bilaºcu nr. 44     0745-480690     cristi_damian@ospn.com

prin Cristian Damian - preºedinte

 1.  
Asociaþia pentru Conservarea Ariilor Protejate Bio-Cultural

Bucureºti, str. Mihai Eminescu nr. 124 / 2     021-2103379     svv@salvativamaveche.ro

prin Mircea Toma - preºedinte

 1.  

Asociaþia pentru mediu ºi turism ULMUL CERAªULUI

str.V.Tocii nr. 115 Ceraºu jud.Prahova     0244-297379     ulmulcerasului@yahoo.com

prin Petre Vasilescu - preºedinte

 1.  
Asociaþia pentru Protecþia Mediului ºi a Naturii RHODODENDRON

Târgu Mureº, str. Dozsa Gyorgy nr. 9     0745-614606     sz.rhodo@gmail.com

prin Laszlo Szakacs - preºedinte

 1.  
ASOCIAÞIA RANGERILOR DIN ROMÂNIA

Bucureºti, Cl.Plevnei nr.61     0744-782924     office@ranger.ro

prin Mihai Gligan - preºedinte

 1.  
Asociaþia RE-GENERATION

Bucureºti, str.Valea Merilor nr.13     0720-371713     contact.regeneration@gmail.com

prin Raluca Dan - coordonator comunicare

 1.  
Asociaþia REPR-RO

Bucureºti, str.Batiºtei nr.24A     0336-07491442     stefanabianu2002@yahoo.com

prin Ioana Bogdan Cãtãniciu - preºedinte executiv

 1.  
Asociaþia SALVAÞI DUNÃREA ªI DELTA

Bucureºti, str. Aviator ªtefan Sãnãtescu nr. 38A et. 1     021-3194931     office@salvatidelta.ro

prin Costel Popa - director executiv

 1.  
Asociaþia SIGHIªOARA DURABILÃ

Sighiºoara, str. Caraiman nr. 1     0747-356810     sighisoara_info@yahoo.com

prin Hans Hedrich - vicepreºedinte

 1.  
Asociaþia SOCIETATEA CARPATINÃ ARDELEANÃ Satu Mare

Satu Mare, str. Aurel Popp nr. 14     0721-514137     eke@xnet.ro

prin Janos Mark-Nagy - director executiv

 1.  
Asociaþia Societatea Ecologicã AQUATERRA Filiala Iaºi

Iaºi, bd. Independenþei nr.16     0741-462378     aquaterr@uaic.ro

prin Grigore Davideanu - preºedinte

 1.  
Asociaþia SOCIETATEA LEPIDOPTEROLOGICÃ ROMÂNÃ

Cluj-Napoca, str.Republicii nr.48     0264-591238     icb@mail.dntcj.ro

prin Laszlo Rakosy - preºedinte

 1.  
Asociaþia SOCIETATEA ORNITOLOGICÃ ROMÂNÃ

 

Vezi toate stirile din categoria Natura

Motoul TURISMVERDE:

"Natura, doar in schimbul respectului fata de Ea!"

Parteneri/Link-uri utile
Universitatea Bioterra
U.S.A.M.V. Bucuresti
Romexpo
Positive Vision for Biodiversity
Reteaua de Biodiversitate
Coalitia de Mediu
Asociatia Romana de Standardizare
Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala
Turism Euro Verde
Federatia Biciclistilor din Romania
Clubul Rulotistilor
Tur virtual 360
Arta cu Flori
Sunetele vietii
Caricatura verde
Travel Enjoy Respect
Uleiuri green
Iubim Natura

 
Prima Pagina | Stiri | Termeni si conditii | Proiecte | New Tourism | Galerie foto | Semnal | Adeziuni | Euroregiuni | ONG | Membri | Contact